NATEXO BESCHERMINGSBELEID VOOR PERSOONSGEGEVENS Laatst bijgewerkt: 7 mei 2018

Dit Privacy Beleid maakt deel uit van het transparantieproces van de NATEXO groep (hierna NATEXO genoemd). Dit document beschrijft de praktijken van NATEXO met betrekking tot het verzamelen, delen en vertrouwelijkheid van de gebruikersgegevens van NATEXO. Lees meer informatie over NATEXO.

Dit Privacy Beleid kan gelijktijdig van toepassing zijn op (i) de algemene gebruiksvoorwaarden van de sites gepubliceerd door NATEXO, (ii) de regels van enquêtes en prijsvragen met door NATEXO gepubliceerde schenking (geen enkel spel gepubliceerd door NATEXO is onderworpen aan de goedkeuring van de regelgevende authoriteit voor online spellen).

Als u vragen hebt over dit document of over de manier waarop NATEXO uw gegevens beschermt, kunt u contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris (DPO) op het volgende adres: dpo@natexo.com

WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, refereert "persoonsgegevens" aan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon" een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer specifieke elementen specifiek voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR NATEXO?

NATEXO biedt gratis diensten aan waarmee u zich kunt abonneren op nieuwsbrieven om commerciële mededelingen over verschillende onderwerpen te ontvangen, om deel te nemen aan enquêtes en online prijsvragen en bijbehorende trekkingen om de voorgestelde prijzen te ontvangen (hierna de "Diensten").

Wanneer u de Diensten gebruikt, kunnen de volgende gegevens worden verzameld en verwerkt door NATEXO:

Na het verzamelen van deze gegevens, kan NATEXO marketing- en commerciële prospectiecampagnes uitvoeren met betrekking tot haar Diensten en de producten en diensten van haar zakenpartners. In dit geval zijn de categorieën gegevens die door NATEXO worden verwerkt, als volgt:

NATEXO kan ook de ontvanger zijn van persoonlijke gegevens van haar commerciële partners die aan NATEXO hun databases toevertrouwen voor het uitvoeren van marketingcampagnes en commerciële prospectie. In dit geval gebruikt NATEXO deze databases als de controller en de categorieën gegevens die door NATEXO worden verwerkt, zijn dezelfde als die hierboven.

NATEXO verzamelt noch verwerkt geen persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, gezondheidsgegevens, seksuele leven of gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven, of aanverwante veiligheidsmaatregelen.

WAT GEBEURT ER ALS JE JE GEGEVENS NIET INVULT?

Wanneer u onze Diensten gebruikt, wordt u op de hoogte gebracht als bepaalde gegevens moeten worden ingevuld danwel dat deze optioneel zijn. Als u de verplichte gegevens niet wenst te delen, heeft u geen toegang tot deze Diensten.

WAAROM VERZAMELT NATEXO UW DATA?

Wanneer u zich voor onze Diensten registreert, is de verwerking van uw gegevens noodzakelijk in het kader van het beheer ervan, in het bijzonder om uw registratie en/of uw deelname te registreren, de trekking van loting door de notaris mogelijk te maken, zodat wij contact met u kunnen opnemen indien u gewonnen heeft en u de nieuwsbrieven kunnen sturen waarvoor u zich geregistreerd heeft.

Als u instemt met het verzamelen van uw gegevens, zullen we deze verwerken voor verzending naar onze zakelijke partners, inclusief andere bedrijven in de NATEXO, voor zakelijke ontwikkelingsdoelen namens hen, zodat u hun producten, diensten en speciale aanbiedingen, promoties, tips enz., kunt ontdekken of die van hun zakelijke partners, en om onze Diensten te personaliseren, voor commerciële aktiviteiten door NATEXO gericht op loyaliteit, prospectie en promotie, met name op basis van uw interesses (profilering).

Ze kunnen ook worden gebruikt om de legitieme belangen van NATEXO na te streven:

Onder deze legitieme belangen kunnen we de ontwikkeling van onze activiteiten noemen, de verbetering van de prestaties en de functionaliteiten van de aangeboden Diensten, het onderzoek naar nieuwe diensten en nieuwe klanten, de kennis van uw voorkeuren om onze aanbiedingen beter te kunnen personaliseren en om uiteindelijk producten en diensten aan te bieden die beter aansluiten op uw behoeften en wensen, fraude en misbruik van diensten voorkomen, enzovoort. Deze behandelingen worden geïmplementeerd onder voorwaarden die uw rechten beschermen door u te informeren en u in staat stellen zich hiertegen te verzetten.

Wanneer uw gegevens aan NATEXO zijn doorgegeven door een van haar zakenpartners welke zijn database voor commerciële prospectiedoeleinden toevertrouwt, controleert NATEXO contractueel dat u uw toestemming aan deze partner hebt gegeven, zodat uw gegevens hiertoe aan ons worden doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens verwerkt door NATEXO zodat wij u de aanbiedingen van NATEXO en onze zakelijke partners kunnen aanbieden, voor het uitvoeren van onderzoeken, enquetes en produkt testen, evenals voor loyaliteits-, prospectie- en promotie-acties. Tijdens de eerste communicatie van NATEXO met u ontvangt u een e-mail waarin u met name wordt geïnformeerd over de partner die uw gegevens met ons heeft gedeeld en u kunt zich altijd verzetten tegen het ontvangen van commerciële communicatie door NATEXO.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW DATA?

De naam van de datacontroller verschijnt op het medium waarmee u uw declaratieve gegevens meedeelt aan NATEXO, in al onze commerciële uitingen, en voor de cookies kunt u deze informatie hier vinden.

U kunt ook meer te weten komen over de uitgever van een website door de "Juridische kennisgeving" -pagina van deze website te bezoeken. Wilt u meer te weten te komen over NATEXO, klik dan hier.

Wanneer u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens voor marketingdoeleinden worden doorgestuurd naar de partners van NATEXO, inclusief andere NATEXO-bedrijven, wordt elk van deze bedrijven verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Elk bedrijf dat u zakelijke prospectie stuurt, moet zich in elke communicatie naar u identificeren, waardoor u rechtstreeks contact met deze partij kunt opnemen en uw rechten kunt uitoefenen.

WIE ONTVANGT UW GEGEVENS

Het NATEXO bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw data, kan soms uw gegevens geheel of gedeeltelijk overdragen aan andere bedrijven die dan ontvangers worden van deze data:

En als u instemt met het verzamelen van uw gegevens, om commerciële communicatie te ontvangen over producten en/of diensten die worden aangeboden door onze zakelijke partners, inclusief andere bedrijven in de NATEXO, zullen we uw gegevens naar deze partners verzenden. Zij worden vervolgens verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.

Wij mogen ook informatie bekendmaken die u niet persoonlijk identificeert richting onze zakelijke partners, over de effectiviteit en reikwijdte van marketingcampagnes, zoals het aantal mensen dat op de advertentielink heeft geklikt, de inhoud van een e-mail, de datum en het tijdstip van de klik, de url, de gebruikte internetprovider, enz.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U heeft veel rechten op uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar:

NATEXO
TO Data Protection Officer
40 rue du cherche midi
75006 Paris
France

Of via mail naar : dpo@natexo.com

Indien NATEXO redelijke twijfels heeft met betrekking tot de identiteit van de natuurlijke persoon die de claim doet waarnaar wordt verwezen in de hieronder beschreven rechtstitels, kan NATEXO verzoeken dat aanvullende informatie wordt verstrekt om de identiteit van de persoon te bevestigen.

Wij informeren u dat er geen betaling vereist is om actie te ondernemen voor uw rechten zoals hieronder beschreven. Wanneer de verzoeken van een persoon echter duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve aard, kan NATEXO: ✔ Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om uw toestemming in te trekken

NATEXO zorgt ervoor dat u onze Diensten altijd kunt gebruiken zonder dat dit gebruik afhankelijk is van (i) ontvangst van commerciële communicatie van de controller of zijn partners, (ii) profilering (iii) aankoop van onroerend goed ten behoeve van een korting of het verstrekken van een Dienst.

Deze mogelijkheid wordt u aangeboden op al onze Diensten en door het instellen van cookies en als u aanvaard heeft om commerciële prospectie-berichten van NATEXO en/of haar partners te ontvangen, kunt u later altijd van gedachten veranderen en uw toestemming herroepen of intrekken, kosteloos en zonder vermelding van reden. Als u de plaatsing van cookies op uw apparaat heeft geaccepteerd, kunt u zich hier later ook altijd gratis en zonder reden tegen verzetten.

In het geval van de uitoefening van uw recht tot verzet of de intrekking van uw toestemming ten behoeve van commerciële prospectie inclusief profilering, zal NATEXO uw gegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Bovendien kunt u zich gratis registreren op de lijst met bezwaren tegen telefoonsollivcitatie BLOCTEL. Ga voor meer informatie naar www.bloctel.gouv.fr

✔ Hoe uw toestemming te verzetten of in te trekken?

U hebt het recht om op elk moment kosteloos en zonder reden, (i) uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw gegevens en daarop gebaseerd, (ii) u tegenwerkt: om marketingboodschappen van ons te ontvangen, en / of de profilering is voltooid en / of dat we stoppen met het verzenden van uw gegevens naar onze handelspartners. Klik gewoon op de link "unsubscribe" in een e-mail verzonden door NATEXO, beheer de instelling van uw cookies, of schrijf ons op dpo@natexo.com. In geval van prospectie via sms of mms, kunt u zich te allen tijde afmelden door STOP per SMS te sturen naar de afzender.

Als u geen commerciële aanbiedingen van onze huidige partners meer wilt ontvangen, raden we u aan om hun voorwaarden voor meer informatie te raadplegen. In elk geval kunt u rechtstreeks met hen uw verschillende rechten uitoefenen, waaronder toegangsrechten, rectificatie en oppositie. In geval van problemen, kunt u altijd contact met ons opnemen via dpo@natexo.com

✔ Recht op toegang tot uw gegevens

U kunt NATEXO vragen of wij gegevens over u verwerken en wanneer dat het geval is, kunt u toegang krijgen tot deze gegevens en informatie met betrekking tot de verwerking ervan (doeleinden, gegevenscategorieën, ontvangers, bewaartermijn of criteria voor het bepalen van de duur, bestaan van overdracht buiten de EU, bron in geval van indirecte verzameling en bijbehorende garanties, herinneringen aan uw rechten).

✔ Recht op correctie van uw gegevens

U kunt een verzoek indienen wanneer de informatie waarover NATEXO beschikt onjuist is. Ook heeft u het recht om de onvolledige persoonlijke gegevens te laten aanvullen, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te verstrekken.

In het geval van de uitoefening van dit recht, zal NATEXO elke ontvanger aan wie uw gegevens zijn gecommuniceerd op de hoogte stellen van de rectificatie van gegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

✔ Recht om uw gegevens te verwijderen (recht om te worden vergeten)

de nutteloosheid van de gegevens of de intrekking van uw toestemming voor verwerking op basis daarvan als u bezwaar hebt tegen behandeling voor zakelijke doeleinden, of als u zich tegen behandeling voor een ander doel verzet en er geen dwingende, legitieme reden is voor de behandeling.

In het geval van de uitoefening van dit recht, zal NATEXO elke ontvanger aan wie uw gegevens zijn gecommuniceerd op de hoogte stellen van elke verwijdering van gegevens, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

✔ Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken

U heeft het recht om een NATEXO-behandelingsbeperking te krijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

In het geval van de uitoefening van dit recht, zal NATEXO elke ontvanger aan wie uw gegevens zijn meedegedeeld op de hoogte brengen van elke beperking van de verwerkingen die worden uitgevoerd, tenzij een dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

✔ Recht op draagbaarheid van uw data

U heeft het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens aan te vragen. Hiermee kunt u de gegevens digitaal ontvangen. Dit recht is alleen van toepassing op het geval dat de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen en op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract.

✔Geautomatiseerde beslissingen en profilering

NATEXO neemt geen enkele beslissing over u, uitsluitend op basis van een geautomatiseerde verwerking, die rechtsgevolgen met betrekking tot u teweegbrengt, of die u op significante wijze kan beïnvloeden.

De "profilering" uitgevoerd door NATEXO ligt in de analyse van uw gegevens met betrekking tot uw persoonlijke voorkeuren of interesses, uw gedrag bij het ontvangen van een e-mail, uw online browsing, uw locatie. Deze informatie kan in aanmerking worden genomen om u gepersonaliseerde commerciële communicatie te sturen, afhankelijk van bijvoorbeeld uw smaak, uw geslacht, uw leeftijdsgroep of uw postcode. U kunt zich nog altijd verzetten tegen deze profilering (zie hierboven).

✔ Recht om instructies te geven over het lot van uw gegevens in geval van overlijden

U hebt het recht algemene of specifieke richtlijnen op te stellen voor het bewaren, verwijderen en het openbaar maken van uw gegevens na uw overlijden, inclusief hoe u van plan bent deze rechten uit te oefenen.

Deze richtlijnen kunnen een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan, bij gebreke waarvan uw erfgenamen zullen worden benoemd. U kunt NATEXO-specifieke instructies geven. Bij afwezigheid van enige instruktie kunnen uw erfgenamen contact opnemen met de DPO van NATEXO via dpo@natexo.com

Wanneer deze richtlijnen algemeen zijn en betrekking hebben op al uw persoonlijke gegevens, kunnen die worden geregistreerd bij een digitale vertrouwde derde partij die is gecertificeerd door de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden.

✔ Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL).

ZIJN UW GEGEVENS GETRACHT NAAR EEN DERDE LAND IN DE EUROPESE UNIE?

De meeste handelingen van NATEXO worden uitgevoerd binnen de Europese Unie. Al uw gegevens worden aldus gehost binnen de Europese Unie.
Sommige onderaannemers, die optreden als technische dienstverleners voor NATEXO, kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden, zoals platforms voor het verzenden of opvolgen van onze marketingcampagnes en commerciële prospectiecampagnes. In dit geval staan de overdracht van uw gegevens onder toezicht van passende waarborgen om uw rechten te beschermen, zoals de regularisatie van specifieke contracten waarin de standaard Standaard contractbepalingen van de Europese Commissie, u kunt ze hier hier vinden, zijn opgenomen, of het gebruik van bedrijven in de Verenigde Staten en gecertificeerde « Privacy Shield».

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens zullen niet worden bewaard na de periode die strikt noodzakelijk is voor de nagestreefde doeleinden zoals eerder vermeld en in overeenstemming met de wet. Uw gegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer de bewaartermijnen verlopen.

Uw gegevens worden gedurende drie jaar bewaard vanaf uw laatste activiteit in onze Diensten of op een van onze elektronische communicatiemiddelen (in bijzonder een klik op een hyperlink in een van onze e-mails).

De persoonlijke gegevens met betrekking tot een prospect die zich niet voor onze Diensten heeft geregistreerd, worden gedurende maximaal drie jaar bewaard vanaf hun mededeling aan NATEXO door een van zijn partners of het laatste contact van deze persoon (met name klik op een hyperlink in een van onze e-mails).

Aan het einde van deze periode van drie jaar kan NATEXO contact met u opnemen om te informeren of u onze commerciële communicatie wilt blijven ontvangen. Bij afwezigheid van een positief en expliciet antwoord van u zullen wij uw gegevens verwijderen of archiveren.

Gegevens die het mogelijk maken een bewijs van een recht of een contract te leveren, of in overeenstemming met een wettelijke verplichting bewaard worden, kunnen echter onderdeel uitmaken van een tussentijds archiveringsbeleid voor een periode die de duur niet overschrijdt die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (in het bijzonder maar niet uitsluitend die van het Wetboek van Koophandel, het Burgerlijk Wetboek en de Consumentenwet).

Dus in het geval van contentieuze procedures, waaronder alleen NATEXO, bijvoorbeeld met betrekking tot de administratie of een van haar handelspartners, de gegevens, alsmede alle informatie, documenten en documenten die gegevens bevatten die de neiging hebben om feiten vast te stellen die waarschijnlijk in rekening worden gebracht of betreffende de identificatie van derden, slachtoffers, getuigen en gerechtsambtenaren kunnen worden gehandhaafd voor de duur van de procedure, ook voor een langere periode dan hierboven is aangegeven.

In geval van intrekking van uw toestemming of als u gebruik hebt gemaakt van uw recht op verzet om commerciële prospectie van NATEXO te ontvangen, wordt de informatie waarmee uw keuze in aanmerking wordt genomen, bewaard gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum van uw aanvraag. uitoefening van het recht. Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het beheer van de intrekking van de toestemming of het recht van verzet en alleen de gegevens die nodig zijn om rekening te houden met de intrekking van de toestemming of het recht op verzet worden gehandhaafd.

De term "Cookie" verwijst, in de ruimste zin, naar elke tracer die is gedeponeerd en/of gelezen tijdens het raadplegen van een website of een e-mail. Een cookie kan informatie bevatten zoals de naam van de server die de cookie heeft laten vallen, een uniek nummer-ID, een vervaldatum.

Cookies zijn nodig om u te laten profiteren van bepaalde functies van onze Diensten. Als u ervoor hebt gekozen Cookies uit te schakelen via uw internetbrowser, kan de toegang tot de Diensten beperkt zijn.

NATEXO gebruikt het gebruik van eigen cookies, evenals het gebruik van cookies van derden. Alleen de uitgever van een cookie zal waarschijnlijk de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

Het instellen van cookies is van verschillende typen en heeft verschillende doelen. Ze worden geïnstalleerd op uw ontvangstterminal (computer, tablet, smartphone, enz.) Of in uw browser, afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt over cookies, deze keuze kan op elk moment worden gewijzigd. U kunt uzelf informeren over de aard van de gedeponeerde cookies, deze wereldwijd accepteren of weigeren voor een hele site en alle Diensten, hetzij site per site of Dienst per Dienst.

Gegevens die met behulp van cookies worden verzameld, worden maximaal 13 maanden bewaard. Buiten deze tijd worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

✔ NATEXO Cookies✔ Cookies van derden

Vanwege externe toepassingen die zijn geïntegreerd in websites of e-mails die onze Diensten aanbieden, kunnen bepaalde cookies door onze zakelijke partners worden uitgegeven en zijn de uitgifte en het gebruik van cookies door deze partners onderworpen aan een privacybeschermingsbeleid. van deze. NATEXO informeert u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn en over de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

U vindt hieronder de lijst met onze partners die geautoriseerd zijn om cookies op onze site en e-mails te plaatsen, evenals een link naar hun Privacy Beleid met voorstellen en uitleg van de modaliteiten van de oppositie tegen hun diensten.

Naam van de cookiesType cookiesDoel van cookiesuitgeverLlevensduur van cookiesontvangers van de dataType verzamelde onbewerkte gegevensLink naar het cookiebeleid van de partnerer
✔ Hoe kunnen cookies worden in- of uitgeschakeld?

U kunt op elk moment uw keuzes met betrekking tot cookies wijzigen, met name op de hieronder beschreven manier.

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat of omgekeerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. U kunt uw browser ook zo configureren dat de acceptatie of afwijzing van cookies u op tijd wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt geregistreerd.
Hiervoor:

U kunt de site Youronlinechoices, voorgesteld door digitale reclameprofessionals, gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

U zult in staat zijn om de bedrijven die op dit platform zijn geregistreerd te kennen en die de mogelijkheid bieden om cookies die door deze bedrijven worden gebruikt te weigeren of accepteren om de cookies aan te passen die op uw bron kunnen worden geplaatst.

Daarnaast nodigen wij u uit om de rubriek "Cookies: de hulpmiddelen om ze te controleren" te raadplegen op de CNIL-website: www.cnil.fr

In geval van problemen om uw recht op toegang of verzet tegen Cookies uit te oefenen, kunt u contact opnemen met NATEXO: dpo@natexo.com

GEGEVENSBEVEILIGING

NATEXO implementeert de passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doel van de behandelingen en de mate van waarschijnlijkheid en ernst van de risico's voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

NATEXO onderneemt ook stappen om ervoor te zorgen dat haar personeel, onderaannemers en personeel die toegang hebben tot uw gegevens deze niet verwerken, behalve op de instructies van de verantwoordelijke, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht zijn. Unie of het recht van een lidstaat.

NATEXO zorgt ervoor dat zijn onderaannemers voldoende garanties bieden voor de implementatie van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingsactiviteiten de best mogelijke manier zijn om de rechten van de betrokkene te beschermen.

WIE IS NATEXO?

De bedrijven van de NATEXO zijn de volgende, en u kunt de wettelijke mededelingen en / of het Privacy Beleid rechtstreeks op hun websites raadplegen.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID

We evalueren regelmatig ons Privacy Beleid en publiceren eventuele updates op deze webpagina.